Aktieutdelning

Att handla med aktier blir ett allt mer populärt sätt att förvalta sina sparpengar. Istället för att ha dem sittande på ett vanligt sparkonto, där de knappt får någon tillväxt alls med dagens låga ränta, låter man pengarna jobba, och kan på så sätt få en betydligt större tillväxt.

Och det finns ju faktiskt olika sätt att tjäna pengar på aktier. De flesta tänker nog på själva handeln, där man förhoppningsvis kan sälja sina aktier till ett högre pris än man köpte dem för. Att investera i aktier handlar ofta om att försöka lära sig så mycket som möjligt om marknaden och de aktier man investerar i, så att man kan köpa och sälja vid exakt rätt tillfälle. Det är ju då man kan tjäna de stora pengarna på aktiehandel. Om du tror dig veta att ett företag står inför en bra tillväxtperiod, och vågar köpa aktier innan alla andra också ser samma potential, kan du köpa aktierna till ett riktigt lågt pris, och sedan se hur värdet stiger. Om du vill kan du sedan sälja dem till ett betydligt högre pris än du betalade, eller behålla dem om du tror att företaget kommer att fortsätta ha en bra utveckling.

Men, det är ju inte bara en försäljning av aktier som kan ge intäkter. Om du behåller aktierna kan du också öka på dina tillgångar genom den aktieutdelning du förmodligen kommer att få ta del av.

Aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Man skulle kunna säga att det är bolagets sätt att tacka aktieägarna för att de satsar sitt kapital i företaget. Aktieutdelningar kan vara periodiska eller enskilda. Vilka som har rätt att få ta del av en aktieutdelning skiljer sig lite beroende på typ av bolag. För så kallade avstämningsbolag gäller att aktieägare som är införda i aktieboken senast på avstämningsdagen har rätt att ta del av aktieutdelningen. För de bolag som inte är avstämningsbolag måste aktieägaren istället vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning ska ske om man ska ha rätt att få utdelning. För att det ska bli en aktieutdelning krävs i de flesta fall att företaget har gått med vinst. Den del av vinsten som delas ut till aktieägarna brukar kallas utdelningsandel. Oftast delas inte hela vinsten ut, utan man behåller en del av vinsten, och den läggs då till aktiekapitalet och blir till fritt eget kapital. Ibland kan det fria egna kapitalet också delas ut till aktieägarna ett annat år och då ofta som en extra aktieutdelning. I dessa fall kan aktieutdelningen i vissa fall till och med bli mer än 100% av vinsten. Det kapital som räknas till företagets bundna egna kapital får dock inte delas ut till aktieägarna.

Om du vill investera i aktier och inte bara ägna dig åt köp och säj, utan också vill kunna ta del av aktieutdelningar i de bolag du satsar på, finns det förstås en del att tänka på.
Att en aktieutdelning vanligtvis är en utbetalning av en del av bolagets vinst är kanske självklart, men det kan vara bra att känna till att utdelningen också kan vara återköp och inlösen av aktier.

För att få ta del av utdelningen behöver du egentligen bara vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Här i Sverige är detta generellt den andra bankdagen efter bolagsstämman. Det finns alltså inga krav på att du måste ha ägt aktien en viss tid. Det som kan vara bra att tänka på är att aktier handlas med två likviddagar, vilket innebär att det dröjer till den andar bankdagen, från den dag du köper aktien, tills du faktiskt är införd som aktieägare. Vänta alltså inte till dagen före avstämningsdagen med att köpa om du vill ta del av aktieutdelningen.

På aktieöversikten på den sajt där du köper dina aktier finns ett datum angivet då den aktuella aktien handlas utan utdelning. För att få utdelning på din aktie måste du köpa den senast dagen innan detta datum. Denna sista dag du kan handla aktien, inklusive utdelning, kallas för sink-dagen. Dagen efter, alltså den dag aktien handlas utan utdelning kallas för ex-dagen. Du kan alltså inte köpa en aktie på ex-dagen och få utdelning. Däremot kan du sälja en aktie danna dag, och ändå få del av aktieutdelningen. Det viktiga då är att du håller aktien på ditt konto under natten till ex-dagen, för då är du fortfarande berättigad till utdelning.

Du behöver inte agera själv för att få ut din utdelning. På utdelningsdagen bokas utdelningen in på kontot, och om du är berättigad utdelning på ditt aktieinnehav blir din utdelning automatiskt inbokad på det konto som du ägde aktierna på under avstämningsdagen.

Du kan själv se att ditt saldo har ökat med ett belopp motsvarande den utdelning du har rätt till. Om du vill se transaktionen kan du göra detta på din kontoöversikt. Denna kan se olika ut hos olika mäklare, men ofta finns tjänsten Mina Sidor, eller liknande där du kan se alla aktiviteter på ditt konto.

Ofta kan du också se kommande utdelningar på dessa sidor. Om det inte finns någon kommande utdelning registrerad kan det bero på att bolaget ännu inte beslutat om utdelning.
Om du har dina aktier på ett aktie- och fondkonto kommer det att dras preliminär skatt på din utdelning. Detta sker oavsett om du har svenska eller utländska aktier. Har du en kapitalförsäkring ser det dock lite annorlunda ut. På ett sånt konto dras ingen skatt alls på utdelningar från svenska bolag. Har du utländska aktieutdelningar kommer det dock att dras en utländsk källskatt.  Om du har dina aktier i en kapitalförsäkring finns det vissa banker, eller mäklare, som begär avräkning för den utländska skatten och som återbetalar den till dig i efterhand i den mån det är möjligt.

Om du har ditt aktiesparande i ett investeringssparkonto kommer den utländska källskatten att rapporteras till Skatteverket, och den kommer då att vara förtryckt i din deklaration. Den kommer då att räknas av mot schablonintäkten som tillämpas på denna typ av konto.